Obchodné podmienky

Kategoriee-shop
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu EVEN Slovakia s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre nákup v elektronickom internetovom systéme www.even.sk

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup v elektronickom internetovom obchode www.even.sk. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho ako prevádzkovateľa elektronického internetového obchodu www.even.sk a kupujúceho. Tieto VOP tvoria vo svojom aktuálnom znení obsah kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

OZNAČENIE STRÁN:

Predávajúci: EVEN Slovakia s.r.o., so sídlom Tri vody V 1616/52, 900 45 Malinovo, Slovensko, IČO: 51 001 268, DIČ: 2120549321 Zapísaný v OR OS BA I. oddiel: Sro, vložka č.: 120997/B, tel.: +421 911 875 875, e-mail: even@even.sk (ďalej len „predávajúci“) Kupujúci: Vy (ďalej len „kupujúci“)

OBJEDNÁVKA TOVARU

Všetky objednávky vytvorené na stránkach www.even.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Kupujúci potvrdzuje, že si je vedomý, že odoslaním objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak nebude schopný dodať tovar z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky do 15 dní na účet, z ktorého vykonal platbu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

CENA TOVARU

Cena tovaru je uvedená ako jednotková cena pri každom produkte samostatne. Cena tovaru závisí od zvolenej veľkosti, preto sa pri jednom modeli môžu vyskytovať rôzne ceny. Všetky ceny produktov sú uvedené v konečnej cene s DPH. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.

SPÔSOBY PLATBY

Kupujúci môže uskutočniť platbu niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

1. Bankovým prevodom vopred na účet vedený vo FIO banke:

v prípade platieb v mene EUR v SR

č. účtu: 2001262706/8330, IBAN: SK09 8330 0000 0020 0126 2706 SWIFT/BIC: FIOZSKBA          

v prípade platieb v mene CZK v ČR                                                                                                    

č. účtu: 2601262718/2010                                                                                                                    

(Tovar bude expedovaný až po pripísani platby na účet.) 

2. Dobierkou pri zasielaní kuriérom  IN TIME - SPS 

DOPRAVA TOVARU A POŠTOVNÉ

Tovar je odosielaný Kuriérskou službou IN TIME - SPS.

Cena za dopravu tovaru v rámci SR pri platbe bankovým prevodom vopred na účet - 2,70 EUR. Doprava tovaru v rámci SR pri platbe dobierkou – 3,50 EUR. Cena za dopravu tovaru v rámci ČR pri platbe bankovým prevodom vopred na účet - 156 CZK . Doprava tovaru v rámci ČR pri platbe dobierkou – 204 CZK .  Ak si želáte zaslať tovar do akejkoľvek inej krajiny, neváhajte nás kontaktovať.

Osobný odber tovaru je možný na adrese: Popradská 34/A, 821 06 Bratislava, Slovensko v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 15.00 hod., pričom kupujúci oznámi predávajúcemu termín vyzdvihnutia tovaru telefonicky alebo e-mailom aspoň jeden pracovný deň vopred.

DODACIA LEHOTA

Štandardná lehota na odoslanie tovaru je do troch, maximálne do piatich pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. O vyexpedovaní objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Ak tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené kupujúcemu ani do 7 dní po zaslaní e-mailu predávajúceho o expedícii, je kupujúci oprávnený kontaktovať svoju dodávaciu poštu, ako aj predávajúceho na adrese even@even.sk. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou, ani za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. V prípade bankového prevodu ako zvoleného spôsobu platby však bude tovar odoslaný až po pripísaní celej ceny tovaru vrátane poštovného na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty bude kupujúci bezodkladne informovaný.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU (STORNO)

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci môže zaslať predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: even@even.sk. Kupujúci môže pre odstúpenie od zmluvy použiť nasledovný vzorový formulár. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúci vráti kupujúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou v súlade s § 9 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale s priloženým dokladom o kúpe, a to zaslaním späť v uvedenej lehote na adresu: EVEN Slovakia s.r.o., so sídlom Tri vody V 1616/52, 900 45 Malinovo. Kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na vrátenom tovare týkajúcu sa akéhokoľvek zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ktoré mu vznikli z dôvodu jeho odstúpenia od zmluvy. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku.

REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: even@even.sk. V každej zásielke je priložená faktúra – doklad o úhrade tovaru, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady kupujúci zašle alebo osobne doručí na adresu: EVEN Slovakia s.r.o., so sídlom Tri vody V 1616/52, 900 45 Malinovo, Slovensko. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia a vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

TRVANIE ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim do dňa splnenia si všetkých záväzkov zmluvných strán, ktoré zo zmluvy vyplývajú.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany EVEN sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

VOP sú platné do doby vydania nových VOP. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.even.sk v deň odoslania elektronickej objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu. Na vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto VOP sa aplikujú príslušné právne predpisy Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP Občianskym zákonníkom a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky. Spory je možné riešiť aj tzv. alternatívnym riešením v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z.. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy:  http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/  alebo platformy:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia